Chlórnan vápenatý prášok - 500 g

5,20€ Bez DPH: 4,33€
  • Značka: PG chem
  • Dostupnosť: Vypredané

Popis

Chlórnan vápenatý prášok - 500 g

Chlórnan vápenatý , Chlórové vápno , Ca(ClO)2

Chlórnan vápenatý je anorganická zlúčenina so vzorcom Ca(ClO)2. Je to hlavná aktívna zložka komerčných produktov nazývaných bieliaci prášok, chlórový prášok alebo chlórované vápno.

Využitie: Chlórnan vápenatý sa bežne používa na dezinfekciu verejných bazénov a dezinfekciu pitnej vody. V roztoku môže byť chlórnan vápenatý použitý ako univerzálny dezinfekčný prostriedok, ale kvôli zvyšku vápnika je zvyčajne preferovaný chlórnan sodný (bielidlo).

Špecifikácia:

Číslo CAS: 7778-54-3
Číslo EK: 231-908-7
Vzhľad: tuhá biela látka
Zápach: slabo páchnuci za chlórom
pH: 12 (100 g/l , 20 °C)
Teplota/rýchlosť tavenia: 100 °C
Hustota: 2,35 g/cm3 (20 °C)
Rozpustnosť vo vode: 215 g/l (20 °C)
Reaguje s vodou.
Sypná hmotnosť: 1100 kg/m3 (20 °C)

Skladovanie: Nádobu udržiavajte tesne uzatvorenú na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Upozornenie: 

H272 – Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo.
H302 – Škodlivý po požití.
H314 – Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H335 – Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H400 – Veľmi toxický pre vodné organizmy.
P221 - Prijmite opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi...
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P370+P378 - V prípade požiaru: Na hasenie použite piesok, suchú chemikáliu alebo penu odolnú alkoholu.
P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

O chlórnane vápenatom sa dočítate v týchto knihách

Recenzie (0)

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Súvisiace produkty

Chloritan sodný 24,5% - 500 g

8,40€ Bez DPH: 7,00€

Produkt sa nachádza v týchto kategóriách

Likvidácia mikroorganizmov

 Sme na trhu
už od roku 2002

 Doprava zdarma
nad 70€ v SR cez GLS

 Overené zákazníkmi
certifikát od Heureka.sk

 Bezpečný obchod
SSL certifikát