Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho.

III. Vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
 2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu chybu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
  • kupujúci chybu zistil
  • kupujúci mal chybu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
 3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní bezprostredne po doručení, právo kupujúceho z chýb tovaru sa nemôže priznať.
 4. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za chyby:
  • ktoré kupujúci spôsobil sám
  • o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
  • na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.
  • ktoré boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí

IV. Nároky z vád tovaru

 1. Kupujúci má právo chybu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
 2. Práva zo zodpovednosti za chyby pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 3. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 4. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
 5. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
  • na bezplatné odstránenie chýb, ak chyba na tovare je odstraniteľná
  • na výmenu tovaru za rovanký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak chyba na tovare je neodstraniteľná
  • na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak chyba nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
  • odstúpiť od zmluvy, ak chyba na tovare je neodstrániteľná.

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.
 2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

VI. Záručná doba

 1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení chyby.
 4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VII. Osobitné ustanovenia

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmych dní odo dňa prevzatia písomnej informácie o zaslaní tovaru.
 2. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, alebo službu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci
 4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  • poskytnutie služby ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  • predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru ktorý rýchlo podlieha skaze.
  • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, alebo počítačových programov.
 5. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak chybu včas neoznámil predávajúcemu.
 6. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode  biopotravinyraj.sk
 7. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2008.

Na tejto adrese si môžete stiahnuť reklamačný protokol.