Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 1. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
 2. Poskytovateľom služieb je Ing. Peter Tóth, so sídlom Komenského 3, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 17255350, IČO DPH: SK1023983730, Živnostenský register č.806-5395, živnostenský list vydaný Obvodný úrad Košice - okolie odbor živnostenského podnikania (ďalej iba „dodávateľ“).
 3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: https://biopotravinyraj.sk/ (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode.
 4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.
 5. Dodržiavanie zákona v elektronickom obchode je pod dohľadom Slovenskej Obchodnej Inšpekcie.

Objednanie tovaru

 1. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH).
 2. Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať". Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.
 3. Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom " BIOpotraviny RAJ - Objednávka XXXX", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.
 4. Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí prostredníctvom emailu, alebo telefonicky. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania.
 5. Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá so zákazníkom.
 6. V prípade, že objednávka nebola potvrdená, zákazník má právo stornovať ju.
 7. Zákazník môže objednávku stornovať obchod@biopotravinyraj.sk alebo telefonicky 055/ 633 2000 alebo 0918 477 528 (nie sms).
 8. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.
 9. Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak si zákazník tovar objednaný na osobné prevztie v predajni neprevezme do troch pracovných dní.
 10. O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný emailom alebo telefonicky.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.
 2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru elebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a to do 14 dní odo dňa keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Postup pre vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote je uvedený na stránke: Odstúpenie od zmluvy.
 4. Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.  
 5. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
 6. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom.
 7. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša zákazník .
 8. V prípade platného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Dodávateľ nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
 9. Kupujúci porušuje zmluvu tým, že tovar neprevezme.
 10. Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť písomne, elektronickou poštou na adrese obchod@biopotravinyraj.sk alebo osobne v predajni dodávateľa, kde bol zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t. č. predajne, kde bol výrobok zakúpený.

Platobné podmienky

 1. Poštovné
  • Prepravnou spoločnosťou GLS
   • v rámci SR je poštovné 4,90 €, pri nákupe tovaru nad 70 € je poštovné zdarma
   • do ČR je poštovné 6,90 € pri dodaní tovaru na dobierku
 2. Pri platbe osobne v predajni dodávateľa sa poplatok za doručenie neúčtuje
 3. Balné je pre všetky objednávky zdarma

Osobné údaje a ich ochrana

Zásady spracovania osobných údajov sú spracované ako samostatný dokument a tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@biopotravinyraj.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3.  Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.