Odstúpenie od zmluvy

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Toto právo máte aj v prípade, že objednávku uskutočnenú cez internet si vyzdvihnete osobne v našej predajni.

Kam tovar vrátiť

Tovar, spolu s vyplneným odstúpením spotrebiteľa od zmluvy a dokladom o kúpe, môžete vrátiť osobne v predajni alebo zaslať tovar na adresu:

Ing. Peter Tóth
Komenského 3
040 01 Košice

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. Pre dodržanie 14 dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Dôležité

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (faktúra alebo potvrdzujúci email z objednávky). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy.

Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu: Formulár pre odstúpenie spotrebiteľa odkúpnej zmluvy

Aký tovar nie je možné vrátiť?

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený