I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.
 2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II. Nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho.

III. Vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
 2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu chybu tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
 3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní bezprostredne po doručení, právo kupujúceho z chýb tovaru sa nemôže priznať.
 4. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za chyby:

IV. Nároky z vád tovaru

 1. Kupujúci má právo chybu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
 2. Práva zo zodpovednosti za chyby pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 3. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
 4. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
 5. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:

V. Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári (je prílohou tohto reklamačného poriadku) na adrese predávajúceho.
 2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
 3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

VI. Záručná doba

 1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení chyby.
 4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VII. Osobitné ustanovenia

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmych dní odo dňa prevzatia písomnej informácie o zaslaní tovaru.
 2. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, alebo službu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci
 4. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 5. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak chybu včas neoznámil predávajúcemu.
 6. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode BIOpotravinyRAJ.sk
 7. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2008.

Na tejto adrese si môžete stiahnuť reklamačný protokol.